Kui võimalused on ammendunud

Väga paljude jaoks on inimelu raskeim ja hirmsaim periood vanadus. Kui inimesel pole enam kohta elus, s.t teda pole kellelegi vaja ja ta ei oska ise oma elu enam millegagi sisustada, siis varem või hiljem kaob elu mõte. Kui olemasolu täidab veel vaid valu, siis muutub elu põrgupiinaks. Kas sellisest olukorrast on väljapääs?

Vabas riigis on igal inimesel alati ja igal hetkel valikuvabadus: elada või surra. Kuid on ka riike, milles valitseja või teda esindav ametnik määrab, kuidas ja kui kaua peab inimene elama ning millal ja kuskohas ta peab surema. Siinkohal tõstatub küsimus, kas Eestis on inimesel õigus ise otsustada oma elu ja surma üle?

Eesti riik tunnustab üksikisiku eneseteostuse vabadust ja meie ühiskond on humanistlikult häälestatud. Kui inimene on saavutanud isikliku vabaduse astme, siis on tal enesemääramise õigus, s.t ta otsustab ise kuidas ja kui kaua ta elab ning kui võimalused on ammendunud, siis kuidas ja millal ta sellest elust lahkub. Seejuures ei keegi oma elu lõpetamiseks traumeerima teisi liikuva sõiduki alla hüpates või veel hullem selleks oma sõidukit kasutades.

Kui elu on muutunud põrguks, millest pole väljapääsu, siis pole ka enam oluline, mis saab pärast. Kui valitseb usk, et me tuleme tühjusest ja lahkume tühjusse, siis nii ongi ja oluline on vaid piinadest pääsemine. Kui aga uskuda „elu peale elu“, siis saab surm tuua vaid vabanemise mateeria ahelatest. Ja sellest, mis ootab meid vaimumaailmas, on rääkinud paljud inimesed, kes seda on ühel või teisel viisil kogenud. Viiteid nende mõtteavaldustele leiad siitsamast.

Mõttekilde

„Õigus elada ei tähenda kohustust elada!“ ütles abistatud enesetapu hagi esitaja Wolfgang Putz Saksa ülemkohtus 2020. aastal.

 • Kui inimesel on õigus elada, siis on tal ka õigus surra.
 • Surm on materiaalse maailma loomulik protsess, seega ei saa olla seadusi, mis keelavad inimestel suremise.
 • See, mida keegi teeb oma eluga selle lõpus, pole kellegi teise asi.
 • Kui abistatud enesetapp ja eutanaasia oleksid lubatud, siis välistaksid need muud meetodid, mis kahjustavad teiste inimeste tervist, vara ja elusid.

 

MTÜ Kodanik algatab projekti, mille eesmärgiks on isikuvabaduse kinnistamine.

Probleemi kajastamine meedias

Vanurite toimetuleku probleem on olnud aktuaalne juba mitukümmend aastat. Juba 2001. aastal avaldati uurimus „Vananemine Eestis“, mis juhtis avalikkuse tähelepanu üha teravnevale probleemile. Tänaseks on see muutunud juba põletavaks teemaks, mida ilmestab hästi Toivo Tänavsuu artikkel „Inimesed lihtsalt mädanevad ära, nagu õunad“.

Aastal 2018 äratas avalikkuse tähelepanud endise tantsuõpetaja Jane Paberi olukord, kes põdes pöördumatut lihasehaigust ja palus rahalist abi, et finantseerida sõitu Šveitsi, kus pakutakse välismaalastele kalli raha eest abistatud suitsiidi teenust. 2019. aastal ilmus artikkel „Pöördumatut haigust põdevast naisest saab Eesti esimene suitsiiditurist“ ja sama aasta märtsis saigi Jane oma tahtmise. Ilmselt on Eestis veel päris palju inimesi, kelle on analoogne mure ja soov, kuid selle rahuldamine samal viisil käib neile, nagu see käis ka Janele, üle tema rahalise kandevõime.   

Mõtte sünnilugu

Väärika lahkumise projekti idee on sündinud vanuritele ja kroonilisi või raskeid haigusi põdevatele inimeste kannatusi kõrvalt kogedes.

Vanadus ei ole haigus, mille olemasolu peaksid ametnikud diagnoosima! Inimese füüsiline keha ammendab oma toimimisvõime vältimatult vanusest või parandamatust haigusest johtuvalt, kuid iseseisva aktiivse elu lõppemise ja surma saabumise vahele jääb paratamatult periood, mis võib venida aastate või aastakümnete pikkuseks. Selle eluperioodi lõpuaega ei saa kirjeldada „väärikana“ – see meenutab rohkem religioosses kirjanduses kirjeldatud PÕRGUT ehk kohta, kus sa omas kehas piinled „aeglasel tulel“.

Probleemi lahendus

Väärika lahkumise projekt tahab pakkuda oma elu valitsevatele inimestele, kes on jõudnud arusaamale, et nende edasise elu võimalused on ammendunud, võimalust määrata ise enda surma saabumise aeg ja viis.

Praktikas tähendaks see, et iga inimene, kes tunneb oma elupäevade, füüsiliste või vaimsete arenguvõimaluste ammendumist, saab peale põhjalikku järelemõtlemist vajutada aegrelee nupule, mis käivitab mõne aja pärast tema keha valutu ja kiire suikumise protsessi. Soovi korral võib ta enne seda võtta unerohtu ja/või mediteerida vaadates ilusaid pilte ja kuulates meditatiivset muusikat.

Käivitataval projektil on planeeritud järgmised etapid:

 • Projekti tutvustamine ja diskussiooni algatamine ühiskonnas – oleme loonud käesoleva kodulehe ja Facebook`i lehe, millel igaühel on võimalus avaldada oma mõtteid „VÄÄRIKA VANANMISE“ ja „ÕIGUSE SURRA“ teemadel.
 • Ühiskonna valmisoleku hindamine – uurida ühiskonna meelsust kirjeldatud teenuse pakkumise valmisoleku suhtes Eestis. Positiivse meelsuse korral minnakse projektiga edasi.
 • Teenuse koha leidmine – projekti algatusmeeskond näeb ideaalis, et antud teenust tuleks pakkuda linnamelust eemal, mõnes väärikamas kohas, mis võib olla ka näiteks mõisamaja. Kui leidub mõni sellise maja omanik, kes tahaks panustada selle projekti realiseerimisse, siis palun võtke meiega ühendust allolevat maili aadressi kasutades.
 • Teenuse protseduuri kooskõlastamine, mis on vajalik teenuse osutamiseks.
 • Tehnilise lahenduse teostamine teenuse osutamise kohas. Lahenduse loomine nõuab ressursse. Kui austatud lugejate hulgas on inimesi, kes tahaks antud projekti toetada, siis palume võtta ühendust alloleva mailiaadresi kasutades.
 • Teenuse pakkumise käivitamine.

Elanikkonna probleem

Eesti ühiskond on kiiresti vananev ühiskond, mis ei suuda leida endas oma vanuritele sobivat kohta. Juba viiekümnestel on raske leida uut töökohta ning paljud vanurid on kaotanud üldse elu mõtte! Vaid need, kes suudavad enesele ise sobiva töökoha luua (s.t ühe-inimese ettevõtte) või kellel on piisavalt vara, et tagada endale vajalik toimetulek ja meelelahutust, naudivad oma vanadust.

Ühiskonna seisukohalt on kasvavaks probleemiks see, et täiskohaga töötab vaid 34% riigi elanikest ning veel 17% saab maksustatavat tulu osalisest tööhõivest või varalistest suhetest. Pensionäride osakaal oli 2022. aastal 23% elanikkonnast ning järgmise 30. aasta jooksul läheb igal aastal enam kui 4000 inimest rohkem pensionile, kui tuleb tööle meie enda noori. See tähendab, et ühiskonnal ei jätku vahendeid üheaegselt järeltuleva põlvkonna konkurentsivõimeliseks kasvatamiseks ja samal ajal vanurite „väärika“ elamiskulu katmiseks.

Kui vaadata Eesti 2023. aasta riigieelarve kulude jagunemist ministeeriumite lõikes, siis näeme, et pretsedenditult suurim on Sotsiaalministeeriumi eelarve, millest suur osa kulub vanuritele.

„Väärika vananemise“ ajajärku on juba jõudnud nn traditsionalistide põlvkond ning sellesse on nüüd sisenenud ka suurem osa beebibuumerite põlvkonna esindajatest.

Traditsionalistide põlvkond (s 1925-1945) sündis, kasvas ja teostas ennast keset ühiskondlikke kataklüsme ja kriise: maailmasõjad, majanduskriisid ja vene/nõukogude okupatsioon. Nad pidid varakult tööle minema ning taastama sõdades hävinenud elukeskkonna. Nemad panid oma ennastohverdava tööga aluse varasemast palju turvalisemale elukeskkonnale, asutades solidaarsusel põhinev sotsiaalkindlustussüsteemi. Seda põlvkonda nimetatakse ka vaikivaks põlvkonnaks, kuna nad talusid kõiki eluraskusi vaikides ja tööd tehes.

Beebibuumerite põlvkond (sündinud 1946-1964) muutis maailma radikaalselt. Nemad murdsid oma individualismiga senise traditsiooniliselt kodanliku (läänes) ja kommunistliku (idas) ühiskonnakorralduse ning panid aluse uuele innovaatilistel tehnoloogiatel põhinevale ühiskonnakorraldusele. Nende eneseteostuse perioodil kasvas ühiskonna tulu kolm korda (!) ning loodi heaoluühiskond, mida järgnevad põlvkonnad peavad loomulikuks ja ainuvõimalikuks.   

Vanurite seisukohalt on oluline füüsiline ja vaimne heaolu ning iseseisev toimetulek. Mis mõte on elul, kui teha pole enam midagi ja kadunud on kontakt ümbritseva maailmaga. Kas „väärikaks“ saab pidada liikumisvõimetuna voodis vedelemist või olelemist ühes toas … ja niiviisi aastate kaupa? Täna on sellises olukorras juba tuhandeid inimesi, kellest paljud ootavad surma, mis aga ei saabu.

Juriidiline alus

Keskaja ühiskonda valitses pärilik eliit, mille esindajad kehtestasid enesele sobiva õiguskorra. Sellega määrati inimese roll seisuslikus ühiskonnas ning võeti talt enesemääramise õigus. Kristlik kirik nõudis inimese alistumist jumalat esindava valitseja tahtele ning kuulutas suitsiidi patuks, keelates enesetapu teinud inimese laiba matmise kiriku surnuaiale. Uusaja Euroopa ilmalikud territoriaalriigid kriminaliseerisid oma õiguskorras nii suitsiidi kui ka sellele kaasaitamise. Vastav kord kehtis 20. sajandi lõpus anglo-ameerika õigusruumis ja katoliiklikes riikides.   

Valgustusaja Euroopas tekkis ning arenes päriliku eliidi ja absolutistliku valitseja meelevalla vastane liikumine, mis andis lihtsale inimesele õiguse ise mõelda ja julguse võidelda enda enesemääramise õiguse eest. John Locke (1632-1704) sõnastas loomuõiguse kontseptsiooni, mille järgi on igal inimesel võõrandamatud õigused ning piiras riigi rolli kodanike kaitse, õigusemõistmise ja kurjategijate karistamisega. 18. sajandi lõpu revolutsioonide käigus sõnastati inimõiguste deklaratsioon.

Riigi ja kodanike õiguste vahekorra üle juurdlesid Immanuel Kant (1724-1804) ja   Friedrich Julius Stahl (1802-1861), kes väitis: „Riik peab olema õigusriik … Ta peab õigusega määrama oma mõju piirid ja  kodanike vabaduse sfääri, ning sellest vääramatult kinni pidama. Kõlbelisi ideid ei tohi riik sundkorras rohkem peale sundida, kui seda võimaldab õiguskord.

John Stuart Mill (1806-1873) lisas täienduse: „ainus eesmärk, milleks saab õiguspäraselt teostada võimu tsiviliseeritud kogukonna iga liikme üle tema tahte vastaselt, on vältida kahju teistele“.

Õigusriigi arengut hakkaski kujundama kaks mõttevoolu, millest

 • üks kaitses inimõigusi ja eneseteostuse vabadust, piiras valitsusvõimu volitusi ning andis inimesele õiguse astuda vastu õigustamatule võimukasutusele. Sellest arenes välja arusaam, et õigusriigis sätestatakse seadustega üksikisikute omavaheliste ning inimese ja riigi (mis esindab ühiskonna kui terviku huve) vaheliste konfliktide lahendamise kord, samuti loetletakse keelatud tegevused ja nende tegijatele määratavad karistused. 
 • teine rõhutas riigivõimu esmatähtsust ühiskonna kaitsmisel ja inimestevahelise vendluse olulisust. Selle järgi peab riik sekkuma üksikisikute ellu, kaitsma abitus olukorras olijaid ja abivajajaid – sellega anti ametnikele õigus, neile antud suva kasutades piirata inimeste eneseteostuse vabadust ja enesemääramise õigust.

Õigusriigi erinevate kontseptsioonide mõju riigi seadusandlikule korrale ilmneb selgelt suitsiidi ja eutanaasia teemalistes aruteludes. Näiteks anglo-ameerika õigusruumis ja katoliiklikes riikides oli suitsiid ja sellele kaasaaitamine kriminaliseeritud ning selle eest võidi määrata kuni 14. aastane vangistus. Eutanaasia teema oli üldse välistatud, kuna ametnikud keskendusid elu pühaduse kaitsmisele, vajaduse korral isegi inimese enda tahet alla surudes. Suitsiidi ja eutanaasia lubatavust käsitlevad arutelud algasid nendes riikides alles 21. sajandil.  

Üksikisiku vabadust ja enesemääramise õigust tunnustavates riikides ei käsitle õiguskord suitsiidi teemat. Nendes riikides keskendus avalik ja õiguslik arutelu küsimusele, „kas inimesel on õigus ise otsustada oma surma aja ja viisi üle“.

Šveitsi õigustloovad institutsioonid üritasid korduvalt sätestada abistatud suitsiidi ja eutanaasiat käsitlevat õiguskorda, kuid kõik need algatused on jäänud tulemuseta.

Esimene abistatud suitsiidi toetav mittetulundusühing „Exit“ loodi 1982. aastal. Selle teenuse osutamise juhtumid jõudsid korduvalt ka kohtusse, kus vaidluse objektiks oli retseptiga väljastatud tableti väljastamise õiguspärasus ning süüdimõistmisel jäid määratud karistused sümboolseteks. 21. sajandi alguses on hakatud abistatud suitsiidi pakkuma ka vanadekodudes ja mõnedes ülikoolihaiglates.

Madalmaades algasid eutanaasia lubatavuse teemat käsitlevad avalikud arutelud juba 1970-ndatel, kuid selle dekriminaliseerimiseni jõuti alles 2002. aastal, peale mida sätestati ka õiguslikud alused. Eutanaasia teema on aktuaalne inimeste puhul, kes ei ole enam võimelised iseseisvateks otsusteks. Selle läbiviimise eelduseks on perearsti hinnang ning erinevalt kõigist teistest riikidest viivad seda läbi arstid.

Avaliku arvamuse suhtumist abistatud suitsiidi mõjutas tugevalt endise juristi ja Senati liikme Brongersma juhtum. Ta ei põdenud mingit füüsilist ega vaimset haigust, kuid kõrgest vanusest johtuva füüsilise seisundi halvenemise tõttu ei suutnud ta enam oma tavapärast aktiivset elustiili jätkata. Selles olukorras leidis ta, et tema elu on muutunud väljakannatamatuks. 1996. aastal üritas ta ebaõnnestunult enesetappu. Pärast seda taotles ta arsti poolt abistatud enesetappu. Härra Brongersma olukorda hindas lisaks perearstile veel kaks sõltumatut konsultanti, sealhulgas psühhiaater. Mõlemad leidsid, et tema soov oma elu lõpetada oli siiras ja lähtus oma vabast tahtest. Ta ise selgitas enda elu lõpetamise soovi “üksinduse ja mõttetuse tunde ning füüsilise oleku halvenemisega, ning välistas selle soovi seose depressiooniga”. Kuna ta sai oma elu lõpetamiseks 1998. aastal abi arstilt, siis otsustasid ametnikud esitada süüdistuse, mis läbis kõik kohtuastmed. Kohus leidis, et kui „inimene on elust väsinud“, „elamine põhjustab jätkuvaid kannatusi“ või „elul ei ole enam mõtet“ ehk elu on kaotanud oma kvaliteedi, siis on tal õigus lõpetada oma elu enda initsiatiivil.

Belgia järgis Madalmaade eeskuju ja kehtestas oma eutanaasiaseaduse 2002. aastal, kusjuures seda on lubatud pakkuda ka alaealistele. Kuna seaduse järgi peavad seda teenust pakkuma ka haiglad, siis põhjustas see konflikti Vatikaniga, mille esindajad keelasid katoliikliku usuorganisatsiooni poolt hallatud psühhiaatriahaiglatel alates 2020. aastast kasutada oma haiglate nimes sõna „katoliiklik“. Suitsiid pole Belgias õiguskorras seaduse objekt.

Luksemburg lubab abistatud enesetappu ja eutanaasiat seaduslikult alates 2009. aastast.

Saksa seadused ei sätestanud enesetapu teemat karistusõiguslikus tähenduses. Vastav seadus kehtestati alles 2015. aastal, kuid Saksa Konstitutsioonikohus kuulutas selle õigustühiseks 2020. aastal, kuna see oli vastuolus Põhiseaduses sätestatud enesemääramisõigusega. 

Kohtuotsusega leiti, et inimene peab saama juhtida oma elu ning tal on õigus sellest loobuda, kui see on vastuolus tema ettekujutusega oma minast ja isiklikust identiteedist. Elu lõpetamise otsus on inimeksistentsi seisukohalt kõige olulisem, sest sellega määratleb ta enda olemasolu. Võime ise otsustada ja vastutada, väljendab inimese isiklikku identiteeti ja on tema kui isiksuse keskne väljendus. Üksikisiku jaoks, on elul eesmärk ning see kas ja mis põhjustel ta tahab seda lõpetada, lähtub väga isiklikest uskumustest ja veendumustest. Otsus sooritada enesetapp, puudutab inimeksistentsi põhiolemust ja mõjutab inimese identiteeti ja individuaalsust enam kui ükski teine otsus. Isiku enesemääramise õigus hõlmab ka õigust lõpetada oma elu omal vabal tahtel, sealhulgas loobudes elu ülalhoidvatest ravimeetmetest. Enesemääramise õigus hõlmab ka õigust, lõpetada oma keha elutegevus. Õigus võtta eneselt elu tagab, et inimene saab ise määrata oma saatuse kulgu ja kujundada selle käiku vastavalt enda nägemusele oma minast ning kaitsta seeläbi oma isiksuslikku olemust.

See kohtuotsus on tähelepanuväärne, kuna sellega tunnustati isiksusliku arengutaseme saavutanud inimese vaba tahte olemasolu, ehk õigust lõpetada oma elu ka siis kui selle soovi põhjuseks ei ole raske, surmaga lõppev haigus. Riigi ja ühiskonna avalikke huve esindavatel ametnikel on õigus sekkuda protsessi, kui tegemist on haavatavas olekus oleva ja iseseisva otsustusvõimeta inimesega, kes vajab suremiseks teise inimese abi. Kuid kui ametnik sekkub inimese tegevusse, mis puudutab vaid teda ennast, siis võtab ta temalt enesemääramise õiguse, kahjustab isiksuse vaba arengut ja inimväärikust. Inimese õigus ise otsustada ja vastutada oma tegude tagajärgede eest lähtub vabariigi põhiseadusest ning see hõlmab ka otsust, lõpetada oma elu. Selle otsuse langetamine ei eelda meditsiinilise näidustuse esitamist, ei vaja mingit selgitust ega põhjendust teistele, sõltumata nende positsioonist. Inimese otsus lõpetada oma elu on tema enesemääratlemise loomulik osa.

Kohtu hinnangul hõlmas õigus enesemääratud surmale ka õigust otsida selleks abi ja kui seda pakutakse, siis seda ka kasutada.

Austria Konstitutsioonikohus langetas peale pikka arutelu 2020. aastal samasuguse otsuse ning väljastas selle sõnastuses: „Põhiseadusest tulenev õigus vabale enesemääramisele ei hõlma mitte ainult enesetapu sooritamiseks valmis oleva isiku otsust ja tegevust, vaid ka selle isiku õigust kasutada kolmanda isiku abi (tahe sellist abi osutada). Enesetappu sooviv isik võib mitmel viisil sõltuda teise inimese abist, et valitud vahenditega reaalselt ellu viia oma otsust enda elu lõpetada. Seega on enesetappu sooritaval inimesel õigus enesekindlale väärikale suremisele ka siis, kui ta peab selleks kasutama kolmanda isiku abi“.

Itaalia Eutanaasia teemaline avalik arutelu algas 1999. aastal. Itaalia ülemkohus lubas 2008. aastal lõpetada parandamatult haige ravi. Konstitutsioonikohtu otsusega 2019. aastal kuulutati suitsiidi kriminaliseerimine põhiseadusliku enesemääramisõigusega vastuolus olevaks. Eutanaasia legaliseerimine on endiselt terava poliitilise võitluse objekt.

Hispaania: legaliseeris abistatud enesetapu ja eutanaasia 2021. aasta märtsis.

Portugal võttis abistatud enesetappu ja eutanaasiat käsitleva seaduseelnõu menetlusse 2020. aastal, kuid Rooma-Katoliku kiriku vastustuse tõttu vetostas president selle. Uus abistatud suitsiidi eelnõu esitati Parlamendile 2022. aasta detsembris. 

Iirimaa esitas Parlamendi menetlusse abistatud suitsiidi ja eutanaasiat lubava seaduseelnõu 2020. aastal, kuid seda ei legaliseeritud. Seejärel esitati menetlusse abistatud suitsiidi sätestav seadus, mis 2022. aastal oli teisel lugemisel.

EL õigus: EL kodanikel on vabadus reisida teise EL liikmesriiki teenuste saamiseks,  see õigus tagatakse Euroopa Liidu Toimimise Lepingu (ELTL) artikli 56 alusel. Vastavalt artiklile 57 tuleb osutatud teenuste eest maksta tasu. Ehkki eutanaasia või enesetapuabi puhul ei ole eesmärk kasumi teenimine, on kulude katmise tasu piisav, et kvalifitseerida see teenusena artikli 56 tähenduses. Euroopa Kohus on otsustanud, et meditsiiniteenused, mida osutati vastavalt liikmesriigi õigusele loeti teenusteks artikli 56 alusel (October 2012, OJ C 326/47).

Teisalt kaitseb EL Põhiõiguste Harta artikkel 7 õigust era- ja perekonnaelule ning seda tõlgendatakse paralleelselt Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artikliga 8. Kuna Euroopa Kohtu praktika näeb ette, et EL nelja põhivabadust tuleb tõlgendada Euroopa põhiõiguste valguses, siis EL kodaniku reisimise piiramine liikmesriiki, kus abistatud suremine on seaduslik, oleks vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 56 ja Harta artikliga 7. Seega liikmesriigid, mis piiravad „õigust surra“, ei saa takistada oma kodanikke reisimast teise liikmesriiki, et saada abistatud suremisteenust.

Euroopa Inimõiguste kohus (EIK) on leidnud, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 järgi, mis käsitleb eraelu kaitset, on inimesel õigus otsustada, millal ja millisel viisil ta oma elu lõpetab. Seda tingimusel, et inimene saab otsuse teha omal vabal tahtel. (Pretty Case; Haas Case)

EIK hinnangul on tegemist küsimusega, mille puhul on riikidel avar otsustusruum. Kuna Euroopa riikide vahel puudub konsensus abistatud enesetapu ja eutanaasia lubamise või keelamise osas, peavad iga riigi instantsid ise hindama seda, millistel juhtudel pidada abistatud enesetappu lubatavaks ja millistel juhtudel mitte.

Eesti õigus

Eesti õigusruumis pole seadusi või seaduse paragrahve, mis sätestaks eutanaasia või abistatud suitsiidiga seonduvaid tegevusi. Selles kontekstis saab välja tuua järgmisi õiguslikke sätteid:

Eesti Vabariigi Põhiseadus  

 • § 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.
 • § 19. Igaühel on õigus vabale eneseteostusele.
 • § 35. Igaühel on õigus lahkuda Eestist.

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

 • § 8. Füüsilise isiku teovõime,  (1) Füüsilise isiku teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid.

Võlaõigusseadus

§ 2. Võlasuhte mõiste

 • (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.
 • (2) Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada teise võlasuhte poole õiguste ja huvidega. Võlasuhe võib sellega ka piirduda.

Karistusseadustik

§ 2. Karistamise alus

 • (1) Kedagi ei tohi süüdi mõista ega karistada teo eest, mis selle toimepanemise ajal kehtinud seaduse kohaselt ei olnud süütegu.
 • (2) Karistatakse teo eest, kui see vastab süüteokoosseisule, on õigusvastane ja isik on selle toimepanemises süüdi.
 • (3) Tegu ei või tunnistada süüteoks seaduse analoogia põhjal.

§ 3. Süütegude liigid

 • (1) Süütegu on käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud karistatav tegu.
 • (2) Süüteod on kuriteod ja väärteod.
 • (3) Kuritegu on käesolevas seadustikus sätestatud süütegu, mille eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

§ 113. Tapmine. Teise inimese tapmise eest – karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

Jaan Sootak, TÜ kriminaalõiguse professor märgib muuhulgas oma artiklis ”Karistusõiguse eriosa terminitest isikuvastaste süütegude näitel”: „Selgitamist vajab ehk teine inimene. Sel teemal on püütud ka ironiseerida, et kas esimese inimese tapmine siis ei olegi karistatav? Tegemist ei ole siiski keelelise väärkasutusega, sest eesti keeles tähendab teine mitte ainult järjekorras teist, vaid on ka tähenduses keegi teine, muu. Seadusandja tahab siin rõhutada, et tapmine saab olla ainult võõrkahjustus; enesetapp ei ole koosseisupärane tegu. Siit omakorda tuleneb, et enesetapust osavõtt – kaasaaitamine või kihutamine – ei ole karistatav, sest osavõtt eeldab alati koosseisupärast tegu. Põhimõtteliselt ei ole aga välistatud ühe isiku vastutus teise enesetapu eest vahendliku täideviimise või tegevusetuse vormis.“

Kokkuvõttes:

 • EV Põhiseadus ei määratle, millisel viisil on inimesel õigus Eestist lahkuda.  
 • PS ja TSÜS üheskoos sätestavad, et teovõimelisel isikul on enesemääramise õigus, s.h ka õigus võtta eneselt elu.  
 • TSÜS § 132 sätestab vastutuse teise isiku eest, „kui ta kasutab seda isikut pidevalt oma majandustegevuses“ või „kasutab seda isikut oma kohustuste täitmiseks“. Kui keegi tarnib vastavalt Võlaõigusseaduse järgi sõlmitud lepingule tasu eest inimesele vahendi, mille abiga ta ise tapab enda, s.t kasutab seda eelnevalt kokkulepitud viisil, ise enda poolt soovitud eesmärgi saavutamiseks, siis ei saa teist isikut süüdistada tema tapmises.
 • Karistusseadustiku 9. peatükk sätestab karistused isikuvastaste süütegude eest, kuid ei defineeri, mida tähendab tapmine või mõrv. Tapmiseks ei kvalifitseeru tegu, mis lähtub inimesest enesest ja on suunatud vaid temale endale. 

Kokkuvõtteks

Eelöeldust ilmneb, et Eesti õiguskord tunnustab inimese eneseteostuse vabadust ja ei ütle midagi tema enesemääramise õiguse, s.h ka enese elu lõpetamise kohta. See, kas tulevikus hakatakse Eesti kodaniku eneseteostuse vabadust ja enesemääramise õigust piirama seaduse paragrahvidega, sõltub sellest keda Eesti kodanikud valivad Riigikokku ja millised saavad olema nende seadusandlikud initsiatiivid.

Hirm surma ees painab paljusid, põhjustab stressi ja masendust ning hävitab elurõõmu. Enesetapp võib toimuda järelemõtlematusest, hetke emotsioonide mõjul ning sellega võidakse teisi, asjasse mitte puutuvaid inimesi traumeerida ja nende vara kahjustada

Leiame, et Eesti inimene ei pea kartma surma, sest see on sama loomulik elu osa, kui on seda sündimine. Eestlased peaksid looma oma surmakultuuri, mis ei keskendu minevikus toimunud sündmustele ja kahetsusele, vaid vaatama julgelt tulevikku ning kujundama seda ise oma vabast tahtest lähtudes. Mitte miski ei takista mind langetama otsust, mis saab minu varast peale minu surma ning lahendama konflikte teiste inimestega, andestades neile nende poolt toime pandud pahateod juba oma eluajal. Ja lõpuks peaks igaühel olema võimalus jätta hüvasti kõigi temale kallite inimestega nii, et kellegi hingerahu järgnev lahkumine ei rikuks ja toimunu ei tekitaks selliseid hingepiinasid ja kahetsust, nagu seda kirjeldatakse paljudes läbi aegade kirjutatud romaanides.

Leiame, et nii inimesele enesele kui ka kogu ühiskonnale oleks parem, kui igaüks kelle füüsilised ja/või vaimsed võimed on ammendumas, arutaks koos enesele lähedaste inimestega rahulikult läbi, kas kõik on juba tehtud ja mida saaks veel teha. Ja kui selgub, et midagi pole enam olukorra parandamiseks teha, siis kuidas ja millal oleks kõige parem see elu lõpetada.

Sellest elust lahkumise protsessi kergendaks oluliselt see, kui inimene loob enesele mingi nägemuse toimuvast protsessist. Reeglina tähendab see, et tuleb vastata küsimusele: kas me oleme täiesti materiaalsed olevused ning kust me tuleme ja kuhu me läheme.

Kui inimene on veendunud materialist ja veendunud selles, et mingisugust vaimumaailma pole olemas – siis peab ta tegema valiku, kas surma oodates taluda liikumispiiranguid, põrgulikke valusid ja meelelist mõttetühjust või vabaneda sellest kõigest üha korraga, kadudes sinnasamasse olematusse, kust tema minateadvus kunagi tuli.

Kui aga inimene usub, et olemas on nii vaimumaailm kui ka „elu peale elu“, siis on selle otsuse langetamine palju kergem, sest surm tähendab vaid üleminekut ühest elu vormist teise ning vabanemist kõigist mateeria piirangutest. Sellest aga, mis on toimunud inimestega, kes on olnud suremas ja käinud teiselpool seda nähtamatut barjääri, saate lugeda artiklitest ja raamatutest ning vaadata videosid, milles surmalähedases olukorras olnud inimesed kirjeldavad nende poolt kogetut.

Surmakultuur maailmas 

Eesti uus, oma surmakultuur